Sjednica Sveta Vlade RS

Sjednica Sveta Vlade RS

U ponedjeljak 31.1.2022. održana je videokonferencijska 1. sjednica Savjeta Vlade Republike Slovenije za pitanje narodnih zajednica pripadnika naroda nekadašnje SFRJ u Republiki Sloveniji.

Uz dnevni red:

  1. Rasprava i potvrda poslovnika savjeta
  2. Imenovanje zamjenika predsjednika savjeta (Đanino Kutnjak-predstavnik Hrvatske zajednice)
  3. Dogovor o budućem radu i zadaćama savjeta
  4. Razno

S K L E P o ustanovitvi Sveta Vlade Republike Slovenije za vprašanja narodnih skupnosti pripadnikov narodov nekdanje SFRJ v Republiki Sloveniji I Za izvrševanje Deklaracije Republike Slovenije o položaju narodnih skupnosti pripadnikov nekdanje SFRJ v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 7/11; v nadaljnjem besedilu: Deklaracija) se ustanovi Svet Vlade Republike Slovenije za vprašanja narodnih skupnosti pripadnikov narodov nekdanje SFRJ v Republiki Sloveniji (v nadaljnjem besedilu: svet). II Svet je posvetovalno telo Vlade Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: vlada) o zadevah s področja položaja narodnih skupnosti pripadnikov narodov nekdanje Socialistične Federativne Republike Jugoslavije (v nadaljnjem besedilu: SFRJ) v Republiki Sloveniji. III Svet opravlja naslednje naloge: 1. obravnava vprašanja, zahteve in predloge, ki jih svetu predložijo subjekti interesnega organiziranja pripadnikov narodnih skupnosti narodov nekdanje SFRJ v Sloveniji; 2. obravnava in sprejema stališča do predlogov odločitev vlade in ministrstev, ki se nanašajo na tematike obravnavanih narodov; 3. spremlja in ocenjuje spoštovanje in uresničevanje pravic pripadnikov naštetih narodnih skupnosti v skladu s sprejetimi mednarodnimi obveznostmi Republike Slovenije, z določbami osamosvojitvenih dokumentov ter Ustave Republike Slovenije; 4. spremlja sprejemanje in izvajanje ukrepov za ohranjanje, razvoj in spodbujanje etnične in narodne identitete pripadnikov naštetih narodnih skupnosti, predvsem za: – izražanje, ohranjanje in razvoj elementov identitete, tj. vere, kulture in jezika, – dostop do medijev in ustvarjanje lastne produkcije v jezikih naštetih narodnih skupnosti.