25.06.2011., Avenija Dubrovnik 32, Zagreb - Razvijena hrvatska zastava na zgradi Porezne uprave u cast proslave Dana drzavnosti i 20 godina neovisnosti. Photo: Martina Popovcic/PIXSELL

POSTUPAK UTVRĐIVANJA REZIDENTNOSTI U POREZNE SVRHE

Postupak utvrđivanja rezidentnosti u porezne svrhe propisan je odredbama članka 4. hrvatskog modela ugovora o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja, te odredbama Općeg poreznog zakona  i Pravilnika o dokazivanju Općeg poreznog zakona . Upitnike za utvrđivanje rezidentnosti možete preuzeti u nastavku:

 Obrazac TI

 Obrazac TU

 

Važećim odredbama Pravilnika o provedbi Općeg poreznog zakona ( Obrasci za utvrđivanje rezidentnosti) propisano je da se upitnici popunjavaju u postupku utvrđivanja rezidentnosti u porezne svrhe fizičkih osoba. Upitnik TU ispunjava prilikom utvrđivanja promjene statusa rezidentnosti iz nerezidenta u rezidentu u Republici Hrvatskoj. Upitnik TI popunjava se prilikom utvrđivanja promjene statusa rezidentnosti iz rezident u nerezident u Republici Hrvatskoj. Navedeni upitnici se ispunjavaju kod svih postupaka u kojima je od bitnog značaja utvrđivanje rezidentnosti fizičkih osoba (upis u/ispis iz Registra poreznih obveznika; obrada godišnje porezne prijave; prijava poreza na dohodak; obračun, obustava i uplata predujmova poreza na dohodak; izdavanje potvrda te u situacijama kada nadležno porezno tijelo utvrdi potrebu za njihovim ispunjavanjem).

Cilj upitnika o rezidentnosti je pojednostaviti primjenu postupka propisanog člankom 4. stavkom 2. hrvatskog modela ugovora o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja (tie-breaker rules), odnosno jednoobrazno i točno utvrditi povezanost, rezidentnost, poreznog obveznika s državom ugovornicom koja će u konačnici imati pravo oporezivanja poreznog obveznika prema načelu svjetskog dohotka.

Pitanja iz Upitnika podijeljena su u tematske grupe koje se odnose na: osobne podatke, boravak ui izvan Republike Hrvatske, razlozi dolaska/odlaska iz Republike Hrvatske, veze s Republikom Hrvatskom i veze s drugom državom, rezidentnost u porezne svrhe, zaposlenja i osobne veze. Određene odgovore iz upitnika potrebno je dodatno dokumentirati ispravama navedenim u upitniku za koje će porezni obveznik u skladu s odredbama Općeg poreznog zakona ( Postupanje poreznih tijela ) i Pravilnika o dokazbi Općeg poreznog zakona ( Obrasci za utvrđivanje rezidentnosti ) te uz original dostaviti ovjereni prijevod na hrvatski jezik i latinično pismo.

Odgovori u grupi tvrdnji koje se odnose na veze s Republikom Hrvatskom i/ili drugom državom bit će od presudne važnosti prilikom utvrđivanja rezidentnosti poreznog obveznika. Za točnost traženih i navedenih podataka u upitniku, porezni obveznik svojim potpisom jamči njihovu istinitost, točnost i potpunost.

Republika Hrvatska pri sklapanju ugovora o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja koristi hrvatski model ugovora koji se temelji na OECD-ov (Organizacija za ekonomsku suradnju i razvoj) prijedlog modela ugovora za sklapanje navedenog u kojem je postupak određivanja rezidentnosti poreznog obveznika propisan člankom 4. te glasi:

„1. U ovome Ugovoru izraz ‘rezident države ugovornice’ označava svaku osobu, koja prema zakonima te države, u njoj podliježe oporezivanju na temelju svoga prebivališta, boravišta, mjesta uprave ili nekoga drugog obilježja sličnog značenja. Ali ovaj izraz ne uključuje osobu koja u toj državi podliježe oporezivanju samo s dohotkom iz izvora u toj državi ili imovinom koja se nalazi u toj državi.

2. Ako je, prema odredbama stavka 1., fizička osoba rezident obiju država ugovornica, onda se njezin status određuje na ovaj način:

a) smatra se rezidentom one države u kojoj ima prebivalište, a ako ima prebivalište u objektima državama, smatrat će se da je rezident one države s kojom ima uže osobne i gospodarske odnose (središte životnih interesa);

b) ako se ne može odrediti u kojoj državi ima središte životnih interesa ili ako ni u jednoj državi nema stalno mjesto stanovanja, smatrat će se da je rezident države u kojoj ima uobičajeno boravište;

c) ako osoba ima uobičajeno boravište u objektima državama ili ga nema ni u jednoj od njih, smatrat će se da je rezident države čiji je državljanin;

d) ako je osoba državljanin obiju država ili nije državljanin ni jedne od njih, nadležna tijela država ugovornica će riješiti pitanje dogovorno.“

Teritorijalna povezanost poreznog obveznika unutar, odnosno s Republici Hrvatskoj, ako je riječ o primanjima s izvorom u inozemstvu, temelji se na određenju pojmova prebivališta i boravišta poreznog obveznika ui izvan Republike Hrvatske. Važećim odredbama Općeg poreznog zakona ( Prebivalište i uobičajeno boravište za porezne svrhe )   propisano je da:

„(1) U smislu ovoga Zakona smatra se da porezni obveznik ima prebivalište ondje gdje ima stan u vlasništvu ili posjed neprekidno najmanje 183 dana u jednoj ili u dvije kalendarske godine. Boravak u stanju nije obvezan.

(2) Ako porezni obveznik u Republici Hrvatskoj ima u vlasništvu ili posjedu više stanova, prebivalište mjerodavno za oporezivanje utvrđuje se prema mjestu prebivališta obitelji, a za poreznog obveznika samca prema mjestu u kojem se pretežno zadržava ili prema mjestu iz kojeg uglavnom odlazi na rad ili obavljanje djelatnosti.

(3) Ako porezni obveznik ima prebivalište u tuzemstvu iu inozemstvu, smatra se da ima prebivalište u državi u kojoj je prebivalište obitelji, a za poreznog obveznika samca ili ako se prebivalište obitelji ne može utvrditi, smatra se da ima prebivalište u državi iz koje pretežno odlazi na rad ili obavljanje djelatnosti ili u kojoj se pretežno zadržava.

(4) Ako u slučaju iz stavka 3. ovoga članka druga država ne smatra poreznog obveznika svojim poreznim rezidentom, smatra se da ima prebivalište u tuzemstvu.

(5) Uobičajeno boravište u smislu ovoga Zakona ima porezni obveznik u onome mjestu u kojem se zadržava pod okolnostima na temelju kojih se može zaključiti da on u tome mjestu ili na tom području ne boravi samo privremeno. Uobičajenim boravištem u smislu ovoga Zakona smatra se stalan ili vremenski povezan boravak u trajanju od najmanje 183 dana u jednoj ili u dvije kalendarske godine. Za određivanje uobičajenog boravka nisu važni kratkotrajni prekidi boravka koji ne traju dulje od jedne godine.“

Obrazac Upitnika TU popunjava porezni obveznik prilikom promjene statusa rezidentnosti iz nerezident u rezident u Republici Hrvatskoj te ga predaje ovlaštenom djelatniku nadležne ispostave Porezne uprave kod upisa u Registar poreznih obveznika, izdavanja potvrda te ako je to potrebno, kod obrade godišnje porezne prijave, prijave poreza na dohodak, obračuna, obustave i uplate predujmova poreza na dohodak, odnosno u ostalim situacijama kada nadležno porezno tijelo utvrdi potrebu za njegovim popunjavanjem.

Obrazac Upitnika TI popunjava porezni obveznik prilikom utvrđivanja promjene statusa rezidentnosti iz rezident u nerezident u Republici Hrvatskoj te ga predaje ovlaštenom djelatniku nadležne ispostave Porezne uprave kod predaje zahtjeva za ispisom iz Registra poreznih obveznika, odnosno u ostalim situacijama kada nadležno porezno tijelo utvrdi potrebu za popunjavanjem .

Porezni obveznik dužan je odgovoriti na što veći broj tvrdnji iz upitnika te priložiti u bitnoj valjanoj dokumentaciji (preslike osobnih dokumenata, presliku prijave prebivališta i/ili boravišta, potvrdu rezidentnosti nadležnog tijela druge države i sl.) kojom potvrđuje svoje tvrdnje iz upitnika. Za istinitost, točnost i potpunost danih podataka, porezni obveznik jamči svojim potpisom pod punom materijalnom i kaznenom odgovornošću.