Ljubljana 10.srpnja 2023.

Prezentaciju izvodio Institut društvenih znanosti Ivo Pilar.

 Osnovni i primarni zadatak znanstveno istraživačkog projekta bio je istražiti ulogu i djelatnosti svih hrvatskih društvenih grupa u Republici Sloveniji te kroz glavne ciljeve projekta primjenom kvalitativne ikvantitativne znanstvene metodologije temeljito proučiti hrvatsku zajednicu u Republici Sloveniji kroz zadane aktivnosti u projektu kako bi njegovi rezultati i zaključci unaprijedili suradnju hrvatske zajedni ce kao nacionalnog kolektiviteta s hrvatskim domovinskim institucijama kao i sa institucijama Rep ublik e Slovenije čiji su interesi Hrvati i hrvatska zajednica u Sloveniji. Inicijalne aktivnosti na projektu bile su formiranje konačnog projektnog tima, priprema anketnog upitnika, dobivanje suglasnosti Etičkog povjerenstva Instituta društvenih znanosti Ivo Pilar za provedbu istraživanja, organizaci ja terenskog istraživanja i regrutiranje ispitanika, provedba terenskog istraživanja, statistička i kvalitativna analiza rezultata istraživanja, dok su finalne aktivnosti uključivale pisanje Istraživačkog izvješća te priprema jav ne prezentacije rezultata istraživanja. 
Projektni tim je organizirao i u suradnji s hrvatskom zajednicom u Republici Sloveniji proveo empirijsko (anketno) istraživanje sukladno ciljevima i aktivnostima projekta u razdoblju od 1. listopada do 15. studenoga 2022. godine. Na prigodnom uzorku, koji je obuhvatio ukupno tristo (300) ispitanika provedeno je empirijsko istraživanje (anketa) kojom se nastojalo dobiti uvid u stavove hrvatske zajednice u Republici Sloveniji, kontekst i uzroke njihova doseljavanja u Republiku Sloveniju, povijesni i demografski kontekst, problematika vezana uz ranu asimilaciju i brzu integraciju Hrvata u slovensko društvo, uzroci i posljedice 2 slabe integracije unutar hrvatske zajednice u Republici Sloveniji, razlozi i posljedice nepriznavanja Hrvata kao nacionalne manjine u Republici Sloveniji, načini učenja hrvatskog jezika te koji su dominantni načini izražavanja hrvatskog identiteta. Nakon provedbe empirijskog istraživanja pristupilo se obradi podataka primjenom kvantitativne i kvalitativne znanstvene metodologije.  

 PROJEKTNI TIM:
– doc. dr. sc. Rebeka Mesarić Žabčić, znanstvena savjetnica u tr. zv. 
– voditeljica projekta prof. dr. sc. Željko Holjevac, znanstveni savjetnik 
– član dr. sc. Dražen Živić, znanstveni savjetnik u trajnom izboru 
– član dr. sc. Ivana Bendra, znanstvena suradnica – članica